SPISAK PRIHVAĆENIH APSTRAKATA

 1. Baković Nikola – Procena preživljavanja pacijenata sa cirozom jetre lečenih terapijskom izmenom plazme

Survival of patients with liver cirrhosis treated with therapeutic plasma exchange

 1. Benedeto Stojanov Daniela – Predviđanje smrtonosti bolesnika nakon krvarenja iz gastrointestinalnog trakta tokom hospitalizacije

Prediction of in-hospital mortality after acute upper gastrointestinal bleeding

 1. Bjelaković Milica – Imunski uzrokovan kolitis kao posledica lečenja nesitnoćelijskog karcinoma pluća atezolizumabom – prikaz slučaja

Immune-induced colitis as a consequence of treatment of non-small cell lung cancer with atezolizumab – case report

 1. Čogurić Vidak – Mezenhimalne matične ćelije u lečenju refraktorne kompleksne perianalne fistule Kronove bolesti – prvo iskustvo iz Crne Gore – prikaz slučaja

Mesenchymal stem cells in the treatment of refractory complex perianal fistulising Crohn’s disease – first experience from Montenegro – a case report

 1. Ćalić Vanja – Stroop test kao metod za detekciju minimalne hepatične ecefalopatije

Stroop test as a method of detecting minimal hepatic encephalopathy

 1. Ćeranić Sanja – Uticaj ishrane na terapijski režim biološke terapije kod dece sa inflamatornim bolestima creva

Impact of nutrition on the therapeutic regimen of biological therapy in children with inflammatory bowel disease

 1. Dejanović Božidar – Prognostički značaj odnosa hematoloških parametara na ishod lečenja hospitalizovanih bolesnika sa dekompenzovanom alkoholnom cirozom jetre

Prognostic significance of hematological parameter ratios in the outcome of treatment in hospitalized patients with decompensated alcoholic liver cirrhosis

 1. Dragašević Sanja – Status selena u inflamatornoj bolesti creva i njegova povezanost sa prisustvom umora

Status of selenium in inflammatory bowel disease and its association with fatigue occurrence

 1. Dukić Marija – Da li su pacijenti sa inflamatornim bolestima creva i dodatnim komorbiditetima u povećanom riziku od teške forme sars-cov-2 infekcije?

Are patients with inflammatory bowel disease and additional comorbidities at increased risk of severe SARS-CoV-2 infection?

 1. El Mezeni Jasna – Fekalni mikrobiom u starenju – studija preseka

The faecal microbiome in aging – a cross-sectional study

 

 1. Erceg Sanja – Ekspresija cirkulišuće mikro rnk-21-5p (mir-21-5p) kod pacijenata sa nealkoholnom masnom bolešću jetre

Expression of circulating micro rnk-21-5p (mir-21-5p) in patients with non-alcoholic fatty liver disease

 1. Gaćinović Marijana – Spektar autoimunih bolesti jetre – iskustvo našeg centra

The spectrum of autoimmune liver diseases – the experience of our center

 1. Glišić Tijana – Postoji li benefit od korištenja neinvazivnih sistema bodovanja u predviđanju varikoziteta jednjaka kod bolesnika sa cirozom jetre?

Is there a Benefit of using Non-Invasive Scoring Systems in the Prediction of Esophageal Varices in Patients with Liver Cirrhosis?

 1. Gmizić Tijana – Uticaj probiotika na mikrobiotu kod pacijenata sa post-COVID simptomima – prikaz rezultata istraživanja sa našeg centra

The probiotics impact on the microbiota in patients with post-COVID symptoms – results review of our center research

 1. Ilić Iva – Poremećaj hepatograma kod pacijenata sa povišenim indeksom telesne mase

Hepatogram disorder in patients with increased body mass index

 1. Ivaniš Nikola – Lečenje gastritis izazvanog bilijarnim refluksom

Treatment of bile reflux gastritis

 1. Janković Katarina – Kliničke i patološke karakteristike ranog kolorektalnog karcinoma – iskustva našeg centra

Clinical and pathological features of early-onset colorectal cancer – experience from our centre

 1. Janković Katarina – Adenokarcinom debelog creva sa enteroblastičnom diferencijacijom – dijagnostički izazov retkog zloćudnog tumora

Colon adenocarcinoma with enteroblastic differentiation – diagnostic challenge of a rare malignancy encountered in clinical practice

 1. Janković Katarina – Nalazi gornje endoskopije kod bolesnika sa porodičnom adenomatoznom polipozom

Upper endoscopy findings in patients with familial adenomatous polyposis

 1. Janjić Nebojša – Inflamatorni indeksi kao rani prediktori težine akutnog pankreatitisa

Inflammatory indices as early predictors of acute pancreatitis severity

 1. Janjić Nebojša – Povezanost HLA-DQA1*05 alela sa razvojem antitela kod bolesnika sa inflamatornim bolestima creva lečenih anti-TNF terapijom

Association of HLA-DQA1*05 allele with antibody development in patients with inflammatory bowel diseases treated with anti-TNF therapy

 

 1. Jovanović Jelena – Ciljane biopsije fokalnih promena u jetri – iskustva iz tercijarne ustanove

Targeted biopsies of focal lesions in the liver – experience from a tertiary institution

 1. Jovićević Miloš – Reaktivacija tuberkuloze kod bolesnika sa ulceroznim kolitisom lečenog biološkom terapijom

Reactivation of tuberculosis in patients with ulcerative colitis treated with biological therapy

 1. Kartal Marko – Gastrointestinalne manifestacije sistemskog eritemskog lupusa – prikaz slučaja

Gastrointestinal manifestations in patient with systemic lupus erythematosus: a case report

 1. Kiković Petar – Kvantitativna ultrasonografija kod bolesnika sa MASLD

Quantitative ultrasonography in patients with MASLD

 1. Kiurski Stanimir – Analiza kvaliteta života kod bolesnika sa divertikularnom bolešću creva

Analysis of quality of life in patients with diverticular bowel disease

 1. Kiurski Stanimir – Savremeni pristup u lečenju pacijenata sa sindromom kratkog creva kod Kronove bolesti – prikaz slučaja

A modern approach in the treatment of patients with short bowel syndrome in Crohn’s disease – a case report

 1. Klisić Aleksandra – Proteinski produkti napredne oksidacije i visokosenzitivni C-reaktivni protein kao nezavisni prediktori nealkoholne masne bolesti jetre u adultnoj populaciji

Advanced oxidation protein products and high sensitivity C-reactive protein as independent predictors of non-alcoholoc fatty liver disease in the adult population

 1. Knežević Ivanovski Tamara – Da li prethodna antiTNF terapija ima uticaja na koncentraciju Vedolizumaba?

Does previous antiTNF therapy have an effect on vedolizumab concentration?

 1. Knežević Ivanovski Tamara – Iskustva Nacionalnog Referentnog Centra za inflamatorne bolesti creva KBC Zvezdara sa neželjenim dejstvima na anti TNF terapiju

Experiences of the National Reference Center for Inflammatory Bowel Diseases KBC Zvezdara with adverse effects of anti-TNF therapy

 1. Kocić Marija – Strano telo u jednjaku – crveni alarm, prikaz slučaja

A foreign body in the esophagus – red alert, case report

 1. Korica Bojan – Da li su ’old-fashioned’ klinički skorovi u hepatologiji dovoljno dobri za procenu mortaliteta u jedinicama intenzivnog lečenja kod bolesnika sa akutizacijom hronične bolesti jetre – iskustvo jednog centra

Are ‘old-fashioned’ clinical scores in hepatology good enough in acute-on-chronic liver failure  intensive care unit mortality prediction – single center experience

 1. Kovačević Tasić Aleksandra – Prikaz pacijenta sa ascitesom kao jedinom manifestacijom karcinoma želuca

Presentation of a patient with ascites as the only manifestation of gastric cancer

 1. Kozomora Slađana – Ispitivanje učestalosti detekcije adenoma u tercijarnom zdravstvenom centru

Examination of the frequency of adenoma detection in a tertiary health center

 1. Kralj Đorđe – Incidenca latentne tuberkuloze kod pacijenata sa inflamatornim bolestima creva u Referentnom IBD Centru „Zvezdara“

The incidence of latent tuberculosis in patients with inflammatory bowel diseases in the Reference IBD Center “Zvezdara”

 1. Kralj Đorđe – Primena lipozomalnog gvožđa u terapiji anemije kod pacijenta sa inflamatornim bolestima creva

Liposomal iron in the treatment of anemia in patients with inflammatory bowel diseases

 1. Ležakov Ognjen – Značaj farmakogenetike u planiranju terapije inflamatornih bolesti creva kod dece

The importance of pharmacogenetics in inflammatory bowel diseases therapy planning in children

 1. Lolić Iva – Stečeni i rešeni dvostruki pilorus: kliničke i endoskopske karakteristike tokom četrnaestomesečnog praćenja

Acquired and resolved double pylorus: clinical and endoscopic characteristics during a fourteen-month follow-up

 1. Lugonja Sofija – Prikaz serije slučajeva tri bolesnika sa akcidentalnim nalazom polipa terminalnog ileuma

Three patients with a polyp of terminal ileum as an accidental finding – a case series

 1. Lukić Miloš – Kvalitet života kod pacijenata sa upalnom bolešću crijeva na biološkoj terapiji u Crnoj Gori prije i u toku Covid-19 pandemije

Quality of life in patients with inflammatory bowel disease on biological therapy in Montenegro before and during the Covid-19 pandemic

 1. Magdenović Marko – Uticaj tajminga holecistektomije nakon endoskopske retrogradne holangiopankreatografije na ishode lečenja holelitijaze sa holedoholitijazom – retrospektivna analiza

The influence of the timing of cholecystectomy after endoscopic retrograde cholangiopancreatography on the outcomes of treatment of cholelithiasis with choledocholithiasis – a retrospective analysis

 1. Maksimović Jasmina – Sindrom sličan Abernatijevom sindomu – prikaz slučaja

Abernathy-like syndrome – a case report

 1. Malenković Ana – Uključivanje doktora na obuci ne utiče na kvalitet kolonoskopije – iskustvo jednog centra

Trainee involvement does not affect quality in colonoscopy- single-center experience

 1. Marinković Milica – Sindrom sistemskog inflamatornog odgovora i gastrointestinalno krvarenje kod pacijenata sa cirozom jetre na terenu etilizma

Systemic inflammatory response syndrome and gastrointestinal bleeding in patients with alcoholic liver cirrhosis

 1. Marković Srđan – Inovativni terapijski pristup matičnim ćelijama (darvadstrocel) u lečenju perianalnih fistula u Kronovoj bolesti

An innovative stem cell therapeutic approach (darvadstrocel) in the treatment of perianal fistulas in Crohn’s disease

 1. Marković Srđan – Telemedicina – prihvatljiv način zbrinjavanja bolesnika sa IBD-om – update

Telehealth – environment friendly way to take care of IBD patients – update

 1. Martinov Nestorov Jelena – Uloga endoskopske videokapsule u evaluaciji pacijenata sa sumnjom na bolesti tankog crijeva – 10 godina iskustva jednog centra

The role of video capsule endoscopy in the evaluation of patients with suspected small bowel diseases – 10 years single center experience

 1. Matović Zarić Vera – Elektrokardiografske promene kod pacijenata sa cirozom jetre – šta tražiti?

Electrocardiographic changes in patients with liver cirrhosis – what to look for?

 1. Milić Aleksandar – Potencijalna uloga veštačke inteligencije u odabiru modaliteta biološke terapije kod bolesnika sa inflamatornim bolestima creva

 The potential role of artificial intelligence in the selection of biological therapy modalities in patients with inflammatory bowel diseases

 1. Milinković Darinka – Možemo li predvideti bakterijski holangitis kod bolesnika sa PSC-om?

Can we predict bacterial cholangitis in patients with PSC?

 1. Milivojević Vladimir – Analiza epidemioloških i kliničkih parametara kao potencijalnih prediktora razvoja Helicobacter pylori infekcije

Analysis of epidemiological and clinical parameters as potential predictors of the development of Helicobacter pylori infection

 1. Milivojević Vladimir – Eradikacija Helicobacter pylori infekcije: u potrazi za adekvatnom drugom linijom terapije

Helicobacter pylori infection eradication: in pursuit of adequate second therapy line

 1. Milivojević Vladimir – Evaluacija efikasnosti prve linije terapije Helicobacter pylori infekcije: iskustva iz kliničke prakse

Evaluation of the efficacy of the first-line therapy for Helicobacter pylori infection: clinical practice experience

 1. Milivojević Vladimir – Evaluacija odnosa CYP450 polimorfizma i eradikacije Helicobacter pylori infekcije

Evaluation of the relationship between CYP450 polymorphism and eradication of Helicobacter pylori infection

 1. Genetička osnova rezistencije Helicobacter pylori na klaritromicin i fluorohinolone

Milivojevic Vladimir – Genetic patterns of Helicobacter pylori resistance to clarithromycin and fluoroquinolones

 1. Milivojević Vladimir – Izazovi u lečenju Helicobacter pylori infekcije: antibiotska rezistencija

Challenges in the treatment of Helicobacter pylori infection: antibiotic resistance

 1. Milivojević Vladimir – Ko-egzistencija sa gljivicama kao uzrok neuspeha eradikacije Helicobacter pylori infekcije

Co-existence with yeasts as a cause of Helicobacter pylori infection eradication failure

 1. Milivojević Vladimir – Učestalost helicobacter pylori infekcije i antibiotska rezistencija kod bolesnika sa akutnim dekompenzacijama jetre

Frequency of Helicobacter pylori infection and antibiotic resistance in patient with acute liver decompensation and ACLF (acute on chronic liver failure )

 1. Mitrović Bojan – Ultrasonografski stepen steatoze jetre kod pacijenata sa nealkoholnom masnom bolesti jetre sa i bez dijabetes melitusa tipa 2

Ultrasonographic grade of hepatic steatosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease with and without type 2 diabetes mellitus

 1. Mitrović Miloš – Uticaj primene sinbiotika na stepen steatoze jetre i sastav crevnog mikrobioma pacijenata sa nealkoholnom masnom bolešću jetre – randomizovana, dvostruko-slepa, placebom kontrolisana studija

The effect of synbiotic administration on the degree of hepatic steatosis and the composition of the gut microbiome in patients with nonalcoholic fatty liver disease – a randomized, double-blind, placebo-controlled study

 1. Nagorni Ivan – Uznapredovali kolorektalni adenomi. Iskustva jednog centra

Advanced colorectal adenomas. Experiences of one center

 1. Nikolić Andreja – Novi odnos koji određuje glukokortikoidni odgovor u akutnom teškom ulceroznom kolitisu

Novel ratio determining glucocorticoid response in Acute Severe Ulcerative Colitis

 1. Odanović Olga – Prevalencija sindroma nervoznog creva kod bolesnika sa zapaljenskom bolešću creva u remisiji – iskustvo referentnog IBD centra

Prevalence of irritable bowel syndrome in patients with inflammatory bowel disease in remission – referral IBD center experience 

 1. Pantelić Maša – COVID-19 infekcija kod pacijentkinje sa cirozom jetre etilične etiologije – prikaz slučaja

COVID-19 infection in a patient with ethylic liver cirrhosis – case report

 1. Pantić Ivana – Mortalitet bolesnika sa alkoholnom bolešću jetre u stadijumu ciroze hospitalizovanih zbog akutne dekompenzacije

Short-term mortality of patients hospitalized due to acute decompensation of alcohol-related liver disease cirrhosis

 1. Pantić Ivana – Rodni stereotipi u gastroenterologiji – uticaj pola na edukaciju i kompetencije

Gender stereotypes in gastroenterology – the effect of gender on education and competence

 1. Pantić Ivana – Trend i ishod hospitalizacija zbog hroničnih bolesti jetre pre i tokom pandemije bolesti izazvane korona virusom – ima li razlike?

Hospitalization trends and outcomes due to chronic liver diseases before and during coronavirus pandemic – are there any differences?

 1. Pejić Nina – Uticaj transplantacije jetre na kvalitet života

Impact of liver transplantation on quality of life

 1. PetrovićGordana – Značaj PNPLA3 polimorfizma kao faktora rizika razvoja NASH i fibroze

Significance of PNPLA3 polymorphism as a risk factor for the development of NASH and fibrosis

 1. Petrović Zoran – Personalizovana medicina u digestivnoj onkologiji – primena sistemske hemioterapije bazirane na gemcitabinu u terapiji uznapredovalog/metastatskog karcinoma pankreasa

Personalized medicine in digestive oncology – application of gemcitabine-based systemic chemotherapy in the treatment of advanced/metastatic pancreatic cancer

 1. Petrović Zoran – Personalizovana medicina u digestivnoj onkologiji – terapija pacijenata sa braf mutiranim metastatskim kolorektalnim karcinomom- retrospektivna analiza

Personalized medicine in digestive oncology – therapy of patients with braf mutated metastatic colorectal cancer – a retrospective analysis

 1. Plećić Nemanja – Zbrinjavanje perforacija povezanih sa ERCP-om – iskustvo jednog centra

Management of ercp-related perforations- a single center expirience

 1. Radoman Vujačić Irena – Prevalencija gastrointestinalne disfunkcije kod pacijenata sa multiplom sklerozom

Prevalence of gastrointestinal dysfunction in patients with multiple sclerosis

 1. Rančić Andrija – Uticaj suplemenata gvožđa na korekciju anemije kod pacijenata obolelih od karcinoma želuca različitog histološkog tipa

The effect of iron supplementation on the correction of anemia in patients with gastric cancer of different histological types

 1. Sagdati Sabir – Primarni melanom rektuma – prikaz slučaja

Primary rectal melanoma- case report

 1. Savić Željka – Tromboza vene porte kod bolesnika sa cirozom jetre

Portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis

 1. Spasić Smiljana – Wilsonova bolest kao imitacija NASH-a na biopsiji jetre

Wilson’s disease mimicking NASH on liver biopsy

 1. Spirić Jelena – Procena mišićne mase kod bolesnika sa zapaljenskim bolestima creva u remisiji na biološkoj terapiji

Assessment of muscle mass in inflammatory bowel disease patients in remission on biologic therapy

 1. Stanović Anđela – Refraktarna celijačna bolest tip 1 – terapijski izazov

Refractory celiac disease type 1 therapeutic challenge

 1. Stojanovic Miloš – Efekat primene terapijskih flebotomija kod bolesnice obolele od hemohromatoze – nestrpljenje ili neuspeh?

The effect of the application of therapeutic phlebotomies in a patient with hemochromatosis – impatience or failure?

 1. Stojanović Marija – Uticaj folne kiseline na parametre oksidativnog stresa i aktivnosti metaboličkih enzima u homogenatima tkiva jetre pacova u stanju intraperitonealnog opterećenja homocisteinom

Effects of folic acid on oxidative stress parameters and metabolic enzymes activities in rats’ liver tissue homogenates in the condition of intraperitoneal homocysteine load

 1. Stojanović Marko – Gastrointestinalno krvarenje kod bolesnika sa neurofibromatozom

Gastrointestinal bleeding in patient with neurofibromatosis

 1. Stojić Vučinić Jelena – Konstrukcija hemodinamsko-endoskopskog indeksa rizika za krvarenje iz variksa jednjaka kod pacijenata sa portnom hipertenzijom

Construction of hemodynamic-endoscopic risk index for bleeding from esophageal varices in patients with portal hypertension

 1. Stojković Lalošević Milica – Uticaj indeksa telesne uhranjenosti na preživljavanje bolesnika sa kolorektalnim karcinomom

The influence of body nutrition index on the survival of patients with colorectal cancer

 1. Stojković Stefan – Adenokarcinom pankreasa u trudnoći: prikaz slučaja

Pancreatic adenocarcinoma in pregnancy: a case report

 1. Šaranović Tanja – Tofacitinib kao prva linija u teškom obliku ulceroznog kolitisa

Tofacitinib as first line in severe ulcerative colitis

 1. Škrelja Violeta – Statistika obolevanja od kolorektalnog karcinoma za vreme trajanja covid-19 pandemije

Colorectal cancer incidence statistics during the covid-19 pandemic

 1. Štulić Miloš – Ciroza jetre kao faktor rizika kod bolesnika sa COVID-19 pneumonijom

Liver cirrhosis as a risk factor in patients with COVID-19 pneumonia

 1. Tasić Tomislav – Korelacija između pojedinačnih varijanti Mayo skora u preciznoj proceni i praćenju ulceroznog kolitisa kod osetljive populacije

Correlation between individual Mayo score variants in precision-based assessment and monitoring of ulcerative colitis amongst susceptible populations

 1. Tesic-Rajkovic Snežana – Rano predviđanje težine akutnog pankreatitisa korišćenjem matematičkog modela dobijenog analizom inflamatornih markera i parametara hemostaze

Early prediction of the severity of acute pancreatitis using a mathematical model obtained from the analysis of inflammatory markers and hemostasis parameters

 1. Todorović Dušan – Uticaj folne kiseline na parametre oksidativnog stresa i aktivnosti metaboličkih enzima u homogenatima tkiva debelog creva pacova u stanju eksperimentalno izazvane hiperhomocisteinemije

Effects of folic acid on oxidative stress parameters, and metabolic enzymes activities in rat colon tissue homogenates in the condition of experimentally induced hyperhomocysteinemia

 1. Todorović Kristina – Hepatičke manifestacije SARS-CoV-2 infekcije

Hepatic manifestations of SARS-CoV-2 infection

 1. Tomašević Ratko –  Procena oksidativnog statusa obolelih od nealkoholne masne bolesti jetre i tipa 2 dijabetes melitusa tretiranih različitim antihiperglikemijskim režimima

Assessment of oxidative status in patients with non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus treated with different antihyperglycemic regimens

 1. Tomašević Ratko – Nivo serumskog feritina je povezan sa ultrazvučnim gradusom nealkoholne masne bolesti jetre

Serum ferritin level is associated with ultrasound grade of nonalcoholic fatty liver disease

 1. Tomović Anja – Akutna tromboza vene porte kao posledica penetrantnog ulkusa duodenuma

Acute portal vein thrombosis as a result of penetrating duodenal ulcer

 1. Tončev Ljubiša – Da li perinatalni faktori i faktori rane životne dobi utiču na potrebu za hirurškim lečenjem kod pacijenata sa Kronovom bolesti?

Do perinatal and early life factors influence the need for surgical treatment in patients with Crohn’s disease?

 1. Topličanin Aleksandar – Potreba za optimizacijom biološke terapije i pouzdanost biomarkera kao prediktivnih činioca u bolesnika s Crohn-ovom bolešću – iskustvo jednog centra

The need for optimization of biologic therapy and reliability of biomarkers as predictive factors in patients with Crohns disease – single center experience

 1. Valkov Hristo – Kolorektalni adenomi i prekancerozne seratne lezije u bolesnika s ulceroznim kolitisom i Crohn-ovom bolešću sa zahvaćenošću debelog creva – 9-godišnje iskustvo jednog centra

Colorectal Adenomas and Precancerous Serrated Lesions in Patients with Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease with Colonic Involvement- A 9-year Monocentric Experience

 1. Vasiljević Ivana – Kvalitet života u bolesnika sa opstipacijom izazvanom opioidima

Quality of life in patients with opioid-induced constipation

 1. Vojnović Aleksandra – Hidatidna cista jetre kao imitacija maligne bolesti – prikaz slučaja

 Hydatid cyst of the liver as an imitation of a malignant disease – case report

 1. Vojnović Marko – Primena encephal app stroop testa u proceni minimalne   hepatične encefalopatije kod pacijenata sa cirozom

Application of the encephal app stroop test in the assessment of minimal hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis

 1. Vučelj Samir – Gastrointestinalne manifestacije SARS-CoV-2 infekcije

Gastrointestinal manifestations of SARS-CoV-2 infection

 1. Vučinić Damir – Upotreba analize bioelektrične impedance za predviđanje akutne toksičnosti zračenja u bolesnika sa karcinomom rektuma koji su podvrgnuti radioterapiji

The use of bioelectrical impedance analysis to predict acute radiation toxicity  in patients with rectal cancer undergoing radiotherapy

 1. Vujović Adrijana – Uticaj pandemije COVID-19 na sprovođenje organizovanog skrining programa kolorektalnog karcinoma u Crnoj Gori

The impact of the COVID-19 pandemic on the implementation of an organized colorectal cancer screening program in Montenegro

 1. Vuković Petra – Slepa perkutana biopsija jetre- naše petnaestogodišnje iskustvo

 Blind percutaneous liver biopsy – our fifteen-year experience

 1. Vuksanović Saša – Uticaj Covid-19 pandemije na otkrivanje kolorektalnog karcinoma – iskustvo jednog centra

 Impact of the Covid-19 pandemic on colorectal cancer detection – a single center experience

 1. Zgradić Sanja – Razlike među polovima u broju obolelih i karakteristikama kolorektalnog karcinoma i karakteristikama pacijenata-iskustvo tercijarnog centra

 Differences between genders in the number of patients, characteristics of colorectal cancer and characteristics of patients – experience of a tertiary center