UGS Berograd2

Abstrakti

Rok za dostavljanje sažetaka radova je 01. jul 2023 godine.

Svoj sažetak rada možete poslati na mail: abstractgastro@gmail.com, pri čemu će najbolji radovi dobiti priliku kratke oralne prezentacije na Kongresu.

KAKO PRIPREMITI I POSLATI SAŽETAK

• Sažetak se može prijaviti isključivo putem mejla:  abstractgastro@gmail.com  najkasnije do 01.07.2023.
• Sažeci poslati poštom ili faksom neće biti prihvaćeni.
• Naslov (velikim slovima) treba da bude jasan i informativan.
• Skraćenice treba izbegavati u naslovu ali se mogu koristiti u tekstu ukoliko su definisane pri prvoj
upotrebi.
• Navesti 2 do 6 ključnih reči na kraju sažetka.
• Sažetak treba da ima do 300 reči (bez naslova, imena i aflijacija autora).
• Sažetak treba pisati koristeći font Times New Roman 12pt.
• Navode se imena autora ( puna imena i prezimena ) i institucija u kojoj su zaposleni ( ustanova,grad,
država ) bez upotrebe titula,adresa i poštanskih brojeva. Ime autora koji će prezentovati rad treba
podvuči
• Sažetak treba strukturirati na sledeći način: uvod i cilj, metoda , rezultati, zaključak.
• Sažetak treba da bude što informativniji.
• Pobrinite se da sažetak ne sadrži pravopisne i/ili gramatičke greške jer će biti reprodukovan bez
korekcije, tačno kako je poslat.
• Rezime treba da se podnese na srpskom ili engleskom jeziku

Sponzori